Rodzaje nieruchomości

Nieruchomość, według Kodeksu Cywilnego, to część powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków.

Podstawowy podział nieruchomości to, według Kodeksu Cywilnego, podział na: nieruchomości gruntowe (grunty), nieruchomości budynkowe (budynki), nieruchomości lokalowe (lokale).

Ze względu na przeznaczenie następuje podział na: nieruchomości mieszkaniowe (domy, mieszkania), gospodarcze (garaże), rolne (łąki, pastwiska, sady, gospodarstwa), leśne (lasy) itp.

Ze względu na uprawnienia właścicielskie wyróżniamy nieruchomości prywatne i publiczne.

Ze względu na przysługujące do nieruchomości prawa rzeczowe dokonuje się podziału na nieruchomości będące przedmiotem: prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub użytkowania.

Z kolei ze względu na rynek dokonujemy podziału na nieruchomości z rynku pierwotnego oraz nieruchomości z rynku wtórnego.

mostel sublimacja Architekt Toruń - PRAPA